ریموت کنترل فومتک 580E


ســـری آلفا 500 از یک کــنترل پیشــرفته ریز پردازنده با یک ســیســتم نرم افــزار تکامل یافته بهره میبردکه دارای توانائیهای بررســی و تصــحیح خطا بمنظور تضمین صد در صدی عــملیات رمزگــذاری ارســال ، دریافت ، بازگشائی رمز و کنترل کلیه رله های خروجی میباشد.این ســیستم نرم افزاری تکامل یافته شــامل CRC (بررســـــی ، یافـــتن و تــصحیح خـطا) و HAMMING CODE (سیستم بهبود و قابل اتکا بودن اطلاعات و تصحیح خطا) میباشد.

هیچ محصولی یافت نشد.