دستگاههای تست

طراحی و اجرای انواع پروژه های pc base دستگاههای تست طبق استاندارد و با استفاده از نرم افزار (تست های کشش ,فشار ودما و ….)
lab view