طراحی و راه اندازی انواع دستگاههای تست با نرم افزار labview

طراحی و راه اندازی انواع دستگاههای تست با نرم افزارlabview
دستگاههای تست کشش و فشار ,ثبت دما و گراف و…..