راه اندازی پمپ شناور و آبرسانی به دو روستا با محصولات سولار

راه اندازی پمپ شناور و آبرسانی به دو روستا با محصولات سولار