طراحی و نصب و راه اندازی پمپ های سه فاز شناور با استفاده از سیستمهای خورشیدی ( شرکت ساعی بنیاد مرکزی )
saeibonyad
saeibonyad
saeibonyad