تقدیر نامه اتوماسیون

پیام تشکر جناب آقای دکتر مقبلی از شرکت ساعی بنیاد مرکزی